Způsob rozúčtování musí být určen před poskytováním služby. Tuto povinnost je nezbytné splnit nejpozději do konce 6.

Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná.

Hlavni vec neni velikost clena a

Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva — finanční a kontrolní.

Hlavni vec neni velikost clena a

Obecní samospráva rozhoduje např. Praha[ editovat editovat zdroj ] Zastupitelstvo hlavního města Prahy má jak funkci zastupitelstva obce a např.

THE WORLD'S MOST FAMOUS PLANTED TANK - TAKASHI AMANO'S HOME AQUARIUM - JAPAN VLOG PART 2

Pro Prahu neplatí zákon o obcích ani zákon o krajích, město se řídí samostatným zákonem o hl. Zastupitelstvo hlavního města Prahy má 65 členů, zastupitelstva městských částí Praha 1 — Praha 22 mají dohromady volených zastupitelů průměrně 31,6 na městskou část35 malých městských částí má dalších zastupitelů průměrně 12,1 na městskou část.

Hlavni vec neni velikost clena a

Celkem je za hlavní město Prahu a městské části voleno 1 zastupitelů. Práva člena obecního zastupitelstva[ editovat editovat zdroj ] hlasovat předkládat návrhy vznášet dotazy a připomínky Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv státní občané členských zemí Evropské unie.

Hlavni vec neni velikost clena a

Pravomoci obecního zastupitelstva[ editovat editovat zdroj ] Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.

ID: upozornění pro uživatele K přídatnému spoluvlastnictví Přídatné spoluvlastnictví je jedním z nových institutů nového občanského zákoníku a z praktického hlediska má četná využití. Jedná se o spoluvlastnictví věci, kdy spoluvlastnictví souvisí s vlastnictvím jiné věci. Nejdříve je nutno uvést, že přídatné vlastnictví vzniká pouze na základě smlouvy. Přídatné spoluvlastnictví může vzniknout za naplnění několika podmínek samozřejmě vedle dohody stran.