Vždy bude nutná písemná forma, ústní souhlas nestačí. V případě, že je v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno také, ale je vyžadován souhlas všech vlastníků jednotek. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno. Často se v nájemních smlouvách vyskytují takzvané inflační doložky, podle kterých se nájemné zvyšuje každoročně v závislosti na míře inflace.

Skončení nájmu § 1 Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže věc zanikla nebo se znehodnotila; odevzdáním se rozumí i předání vyklizené nemovité věci. Byl-li při odevzdání věci nájemci pořízen zápis obsahující popis věci, přihlédne se při odevzdání věci pronajímateli také k němu.

Výzva vyžaduje písemnou formu a musí být nájemci doručena. Byla-li původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok; byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu. Jedná-li se o věc movitou, je výpovědní doba jednoměsíční, jedná-li se o věc nemovitou, je tříměsíční.

Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu Základní ustanovení § 1 Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu.

Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.

Odevzdání bytu § 1 Není-li ujednána doba, kdy pronajímatel zpřístupní nájemci byt způsobilý k nastěhování a obývání, zpřístupní pronajímatel nájemci byt prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy smlouva nabyla účinnosti. Byt je zpřístupněn, obdržel-li nájemce klíče a nebrání-li mu nic v přístupu do bytu.

Takové ujednání je platné, jen jsou-li zároveň ujednána zvláštní práva a povinnosti plynoucí ze zvláštní povahy bytu, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení nutných úprav. Nastěhuje-li se, má právo požadovat na pronajímateli splnění smlouvy; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, jeho právo zaniká.

To platí i v případě, že nájemce stav bytu při uzavření smlouvy neznal, protože si jej neprohlédl, ačkoli pronajímatel včas a řádně vyzval nájemce k prohlídce. Nastěhuje-li se, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel vadu neodstraní; to platí i v případě podstatné vady v poskytování plnění spojeného nebo souvisícího s užíváním bytu.

Vše o nájemní smlouvě

Nájemné a jiné platby § 1 Strany ujednají nájemné pevnou částkou. Má se za to, že se nájemné sjednává za jeden měsíc. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Způsob rozúčtování musí být určen před poskytováním služby. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně.

Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu. Souhlasí-li s návrhem na takové zvýšení nájemného alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě, platí zvýšené nájemné i pro ostatní nájemce. K návrhu, který neobsahuje výši nájemného nebo nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel; o těchto zálohách a nákladech platí § obdobně. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

Autor článku

Práva a povinnosti stran § 1 Nájemce užívá byt řádně v souladu s nájemní smlouvou. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu § Nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma.

V ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce. Na druhou stranu, jestliže vám pronajímatel předá klíče kromě bytu i od dalších prostor, lze z toho dovodit, že tyto prostory vám dává k užívání. Co není nájmem bytu Vedle nájmu bytu existují i jiné nájemní vztahy, které mu jsou podobné. Určit, že se jedná právě o nájem bytu, je přitom velmi důležité z hlediska vašich práv.

Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?

Nájemce bytu je totiž zákonem chráněn, z čehož vyplývá, že zákon mu přiznává řadu oprávnění a zvýhodnění na rozdíl od jiných typů nájmu. O nájem bytu se nejedná, jestliže je byt pronajat za jiným účelem než k trvalému bydlení nájemce, případně členů jeho domácnosti. Nájmem bytu tak není, jestliže je byt pronajat ke krátkodobému účelu. Soudy dospěly k závěru, že u nájmu bytu musí být doba jeho trvaní alespoň půl roku. Ovšem krátkodobost se neposuzuje pouze podle sjednané doby užívání bytu.

Krátkodobým užíváním je i pronájem bytu za účelem rekreace nebo studijní či pracovní stáže. Dále platí, že aby šlo o nájem bytu, musí být pronajat za úplatu.

Stáhnout zdarma Pokud jste dokonce členem orgánu bytového domu, jste ředitel či člen představenstva takové společnosti, tedy máte odpovědnost za dění v domě. A není to vůbec lehký úkol.

Úplata přitom může být poskytována v penězích, ale i jinak. Častá je například dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem, že nájemce v bytě provede rekonstrukci koupelny či kuchyně a pronajímatel započte vynaložené prostředky na nájemné.

Nájemce tedy nebude po určitou dobu platit nájemné nebo jej bude platit ve snížené výši. Jindy zase nájemce namísto placení nájemného například uklízí v domě.

Chcete doma šetřit emise? Rozsviťte si zelenou elektřinou

V každém případě však musí být hodnota nepeněžitého plnění ve smlouvě oceněna v penězích. Tedy například uvedením ceny rekonstrukce nebo ceny za úklid v domě. Nepeněžité plnění však nemůže spočívat v provádění běžné údržby a drobných oprav, neboť ty patří mezi zákonné povinnosti nájemce spojené s nájmem bytu. Pokud je byt přenechán bezplatně, jedná se o výpůjčku či výprosu, nikoliv o nájem bytu.

Vse o zvyseni clena domu

Pachtem se pak nazývá nájem za účelem provozování zemědělské činnosti, přičemž právě tato zemědělská činnost převažuje nad bydlením. O nájem bytu se naopak jedná za situace, kdy dal pronajímatel spolu s bytem do nájmu zahradu, na které si nájemce může utrhnout ovoce ze stromu či tam pěstovat zeleninu pro vlastní spotřebu.

Vše o nájemném a ostatních platbách Výše nájemného je ve smlouvě obvykle uvedena konkrétní částkou. U smluv na dobu určitou je možná dohoda, že nájemce zaplatí jednorázově celé nájemné dopředu. Jestliže o výši nájemného ve smlouvě nic není, je nájemce povinen platit takzvané obvyklé nájemné.

Přesto však doporučujeme, aby smlouva byla vyhotovena písemně. Bude-li totiž nájem bytu takzvaně na papíře, snadněji prokážete, že vůbec vznikl a na čem jste se dohodli. Na co vše si dát při sjednávání nájmu pozor?

To stanoví v případě sporu soud na základě znaleckého posudku či doložených tří nájemných v dané lokalitě za obdobný nájem bytu. V případě, že nájemné má být placeno prostřednictvím nepeněžitého plnění, tak není-li ve smlouvě oceněno konkrétní částkou, určí ho opět soud podle ceny za poskytovanou službu či jiné nepeněžité plnění obvyklé v místě, kde se byt nachází.

Nový Občanský zákoník - Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Pokud není ve smlouvě uvedeno období, za které se má nájemné hradit, platí, že uvedené nájemné se hradí za měsíc. Chybí-li ve smlouvě ujednání o splatnosti nájemného, pak je splatné předem do pátého dne měsíce, případně jiného sjednaného platebního období.

Vedle nájemného je nájemce povinen platit za služby, a to buď paušálně, nebo zálohově. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, pronajímatel zajišťuje nájemci takzvané nezbytné služby.

Vse o zvyseni clena domu

Obvykle tedy dodávky vody, tepla a teplé vody, odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, příjem rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínu a provoz výtahu. V naší spotřebitelské poradně se často setkáváme s dotazem, zda je nájemce povinen platit příspěvek do fondu oprav a na správu domu. Jelikož se nejedná o platby, z kterých by měl nájemce přímý prospěch, tak je po něm v rámci úhrady za služby nelze požadovat.

Samotný byt však zůstává ve vlastnictví družstva.

Vse o zvyseni clena domu

Toto družstvo pak vykonává vlastnická práva ale i povinnosti k bytu a většinou i spravuje celý dům. Členové platí družstvu nájemné příspěvekz něhož se mimo jiné hradí správa domu, ale i fungování družstva.

Zákon občanský zákoník Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu Základní ustanovení § 1 Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.

Nejvyšším orgánem družstva je samozřejmě schůze všech členů. Praktické otázky však rozhoduje statutární orgán, tedy představenstvo. To má obvykle tři členy, stanovy však mohou určit vyšší počet.

Dalším důležitým orgánem družstva je kontrolní komise. Jak již z názvu vyplývá, tato komise kontroluje veškerou činnost družstva, zejména představenstva, projednává stížnosti členů a může nahlížet do všech družstevních dokumentů.

Nikdo samozřejmě nemůže být členem jak kontrolní komise, tak představenstva. U bytů v osobním vlastnictví je situace odlišná.

Vse o zvyseni clena domu

Každému vlastníkovi patří nejen jeho byt, ale i podíl na společných částech domu. Ty jsou blíže vymezeny v takzvaném prohlášení vlastníka, kterým se dům rozdělí na konkrétní jednotky - jde o právní zkratku pro byt a podíl na společných částech.

Co jsou ale tedy ty společné části? Dle zákona to jsou části domu, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Společnými jsou pak vždy pozemek, na němž dům stojí.

Řešíte obdobný problém?

Společnými jsou pak dále stavební části podstatné pro zachování domu. Jde zejména o hlavní konstrukce, nosné sloupy, zdi, chodby atd. Můžeme sem však počítat i sklepy, lodžie, balkony a terasy, fasády, zábradlí u teras nebo pergoly.