Na tyto schůze mohou být přizváni předsedové sekcí. Mezinárodní měnový fond je založen a bude působiti podle těchto ustanovení: Článek I. Předseda a dva místopředsedové Výboru jsou následně voleni shromážděním prostou většinou hlasů. Článek 11 1.

Mezinárodní měnový fond je založen a bude působiti podle těchto ustanovení: Článek I. Účelem Mezinárodního měnového fondu jest: I Podporovati mezinárodní měnovou součinnost prostřednictvím stálé instituce, která se postará o ústrojí k poradám a ke spolupráci v mezinárodních měnových problémech.

II Usnadňovati rozmach a vyrovnaný vzrůst mezinárodního obchodu a tím přispívati k podpoře a udržování vysokého stupně zaměstnanosti a reálného důchodu, jakož i k rozvoji výrobních pramenů všech členů, základních to cílů hospodářské politiky.

III Podporovati kursovou stabilitu měny, udržovati řádná devisová ujednání mezi členy a zabraňovati soutěživému znehodnocení měny. IV Napomáhati při zřizování multilaterálního systému plateb pro běžné transakce mezi členy a při odstraňování takových devisových omezení, která brání rozvoji mezinárodního obchodu. V Dodávati členům důvěru tím, že prostředky Fondu budou jim přístupny za dostatečných ochranných opatření, a takto jim dávati možnost napraviti nesrovnalosti v jejich platebních bilancích, aniž by se Fond uchyloval k opatřením škodlivým národnímu a mezinárodnímu blahobytu.

VI V souhlase s tím, co bylo uvedeno, zkracovati a snižovati nerovnováhu v mezinárodních platebních bilancích členů. Fond se bude při všech rozhodnutích říditi účelem uvedeným v tomto článku. Článek II. Část I. Původní členové.

Původními členy Fondu budou státy, které jsou zastoupeny na Měnové a finanční konferenci Spojených národů a jejichž vlády přijmou členství před datem uvedeným v článku XX, části 2 e. Část II. Ostatní členové. Členství bude přístupno vládám jiných zemí v době a za podmínek, jak budou předepsány Fondem. Článek III. Kvoty Každému členu bude přidělena kvota. Kvoty členů, kteří jsou zastoupeni na Měnové a finanční konferenci Spojených národů a přijmou členství před datem uvedeným v článku XX, části 2 ebudou takové, jak jsou uvedeny v příloze A.

Kvoty ostatních členů budou stanoveny Fondem. Část 2.

User account menu

Upravování kvot. Fond prozkoumá vždy po pěti letech kvoty členů, a shledá-li to vhodným, navrhne jejich úpravu.

Nalehave muze clen muze zvysit Jak zvysit objem clenu lidovych napravnych prostredku

Může také, když to pokládá za účelné, uvažovati i kdykoliv jindy o úpravě kterékoliv jednotlivé kvoty na žádost příslušného člena. K jakékoliv změně kvoty jest zapotřebí čtyřpětinové většiny všech hlasů a žádná kvota nesmí být měněna bez souhlasu příslušného člena. Část 3.

Úpisy: čas, místo a způsob placení. Každý člen dodá Fondu potřebná data Nalehave muze clen muze zvysit určení jeho čisté oficiální držby zlata a dolarů Spojených států amerických.

Nalehave muze clen muze zvysit ZOOM Clen stahovani cviceni

Je-li toto datum pozdější než ono, v kterém se země stane podle článku XX, část 4 c nebo d způsobilou kupovati měny od Fondu, dohodnou se Fond a člen na prozatímním placení ve zlatě podle hořejšího b a zbytek členova úpisu bude Vase hodnota velikosti clena v jeho měně s podmínkou, že příslušná úprava mezi členem a Fondem bude uskutečněna po zjištění čisté oficiální držby.

Část 4. Platy při změnách kvot. Kdyby však toho dne, kdy člen dá souhlas ke zvýšení, jeho měnové reservy byly nižší než jeho nová kvota, může Fond snížiti částku zvýšení, kterou je nutno zaplatiti ve zlatě. Část 5.

Nalehave muze clen muze zvysit Zvetsit Metoda clena pro koleno

Nahrazování měny cennými papíry. Místo jakékoli části členovy měny, jíž podle názoru Fondu není zapotřebí pro jeho operace, přijme Fond od kteréhokoliv člena jeho vlastní směnky nebo podobné obligace, vydané členem nebo ukládacím místem, které člen určí podle článku XIII, části 2. Tyto jistoty budou nepřevoditelné, bezúročné a budou na požádání splatny v paritě tím způsobem, že Fondu bude příslušná částka připsána k dobru v ustanoveném ukládacím místě.

Tato část platí nejen pro měnu upsanou členy, ale též pro jakoukoliv měnu, která jest jinak splatná Fondu anebo která jím byla získána. Článek IV. Část 1. Vyjádření parit. Nákupy zlata na podkladě parit. Pro členské transakce ve zlatě předepíše Fond marži nad paritou a pod ní a žádný člen nebude kupovati zlato za cenu vyšší, než jest dána paritou po připočtení předepsané marže, anebo prodávati zlato za cenu nižší, než jest dána paritou po odečtení předepsané marže.

Devisové transakce založené na paritě. Maximální a minimální kursy pro směnné transakce s měnami členů, které se provádějí uvnitř jejich území, nesmějí se uchylovati od parity I při promptních devisových transakcích o více než jedno procento a II při jiných devisových transakcích o marži, která převyšuje marži pro okamžité devisové transakce o více než Fond uznává za přiměřené.

Závazky stran kursové stability.

O členu, jehož měnové úřady ke krytí mezinárodních transakcí skutečně volně kupují a prodávají zlato v mezích Fondem předepsaných podle části 2 tohoto článku, bude se míti za to, že plní tento závazek. Změny parit. Člen nebude navrhovati změnu parity své měny leda k opravě základní nerovnováhy. Jestliže navržená změna spolu s dřívějšími změnami, ať již jde o zvýšení nebo o snížení, I nepřesahuje deset procent počáteční parity, nevznese Fond námitek; II nepřesahuje dalších deset procent počáteční parity, může Fond buď souhlasiti anebo vznést námitky, avšak musí se vyjádřiti do 72 hodin, vyžaduje-li toho člen; III není v mezích hořejších I a IImůže Fond buď souhlasiti anebo vznést námitky, avšak bude oprávněn učinit své vyjádření v delší lhůtě.

Dojde-li k tomuto přesvědčení, nevznese námitek proti navržené změně zejména tehdy, děje-li se tak podle domácích sociálních nebo politických směrnic člena navrhujícího změnu. Část 6. Následek neschválených změn. Jestliže člen změní paritu své měny přes námitky Fondu, pokud jest tento k nim oprávněn, stane se nezpůsobilým používati prostředků Fondu, ledaže by Fond rozhodl jinak; jestliže po uplynutí přiměřené lhůty rozpor mezi členem a Fondem trvá, podrobí se celý případ ustanovením článku Zvyseni clena Sadhu. Část 7.

Jednotné změny parit. Nehledě k ustanovením části 5 b tohoto článku může Fond většinou všech hlasů učiniti jednotnou poměrnou změnu parit měn všech členů za předpokladu, že každá taková změna jest schválena každým členem, majícím deset anebo více procent souhrnu kvot. Parita měny členovy nebude však měněna ve smyslu tohoto ustanovení, když do 72 hodin od doby, kdy Fond učinil tento krok, člen sdělí Fondu, že si nepřeje, aby parita jeho měny byla takovýmto zákrokem měněna.

Část 8.

Udržování zlaté hodnoty aktiv Fondu. Část 9. Zvláštní měny na územích člena. O členu, navrhujícím změnu parity své měny, bude se mít za Nalehave muze clen muze zvysit - leč by prohlásil opak - že navrhuje přiměřenou změnu parity zvláštních měn všech území, vůči nimž přijal toto ujednání podle článku XX, části 2 g.

Člen může však prohlásiti, že jeho návrh týká se buď jen měny mateřského území anebo jen jedné nebo více zvláště uvedených měn. Článek V. Instituce jednající s Fondem. Každý člen bude jednat s Fondem jedině prostřednictvím svého ministerstva financí, ústřední banky, stabilisačního fondu, anebo jiné podobné fiskální instituce a Fond bude jednati pouze s týmiž institucemi anebo jejich prostřednictvím.

Omezení operací Fondu. S výjimkou případů, o nichž jsou v této Dohodě jiná ustanovení, operace prováděné na účet Fondu budou omezovány na transakce, jimiž má býti členu na jeho popud zaopatřena měna jiného člena výměnou za zlato anebo za měnu člena, který chce provésti koupi.

Podmínky používání prostředků Fondu. IV Fond dříve neprohlásil podle části 5 tohoto článku; článku IV, části 6 ; článku VI, části 1 anebo článku XV, části Nalehave muze clen muze zvysit aže člen přející si koupě není způsobilý užívati prostředků Fondu. Prominutí podmínek. Fond může podle svého volného uvážení a za podmínek, které chrání jeho zájmy, prominouti kteroukoliv z podmínek, předepsaných v části 3 a tohoto článku, zejména pokud jde o členy, kteří se vystříhali značného nebo stálého používání prostředků Fondu.

Při promíjení Fond uváží periodické nebo výjimečné požadavky člena domáhajícího se prominutí. Fond uváží také ochotu člena dáti v zástavu jako vedlejší zajištění zlato, stříbro, cenné papíry nebo jiná přijatelná aktiva, mající podle názoru Fondu dostatečnou hodnotu, aby chránila jeho zájmy, a může požadovati jako podmínku prominutí, aby bylo dáno do zástavy takové vedlejší zajištění.

Nezpůsobilost používati prostředků Fondu.

Account Options

Kdykoliv má Fond za to, že člen používá prostředků Fondu způsobem odporujícím jeho účelu, předloží členu zprávu o mínění Fondu a stanoví přiměřenou lhůtu k odpovědi.

Po předložení této zprávy může Fond omeziti používání svých prostředků členem. Nedojde-li do stanovené lhůty od člena odpověď anebo je-li došlá odpověď neuspokojující, může Fond pokračovati v omezování členova používání prostředků Fondu anebo může - přiměřeně člena vyrozuměv - prohlásit jej za nezpůsobilého používati prostředků Fondu.

Koupě měny za zlato od Fondu. Členův odkup měn držených Fondem. Toto pravidlo neplatí, klesly-li během roku členovy měnové reservy o více, než vzrostla zásoba členovy měny držené Fondem. II Když se po provedeném odkupu popsaném v předcházejícím Ibyl-li vyžadovánshledá, že se množství měny jiného člena, držené členem anebo zlata nabytého od tohoto člena zvýšilo transakcemi v této měně s ostatními členy anebo osobami na jejich územích, člen, jehož držba takové měny aneb zlata se takto zvýšila, použije tohoto zvýšení, aby odkoupil svou vlastní měnu od Fondu.

Stanovy místní akční skupiny | Ekoregion Úhlava

Fond může Nalehave muze clen muze zvysit svého volného uvážení zvýšit tento manipulační poplatek, ne však nad jedno procento, anebo jej snížit, ne však pod půl procenta. Tyto poplatky budou se platiti podle těchto sazeb: I Z částek nepřevyšujících kvotu o více než o dvacetpět procent: bez poplatku za první tři měsíce, půl procenta ročně za následujících devět měsíců; a pak zvýšení poplatku o půl procenta za každý následující rok.

  • Mezinárodní měnový fond je založen a bude působiti podle těchto ustanovení: Článek I.
  • Rozmery anatomie penisu
  • 68/ Zb. - Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu. - SLOV-LEX

II Z částek vyšších než dvacetpět procent a ne vyšších než padesát procent kvoty: dalšího půl procenta za první rok a dalšího půl procenta za každý následující rok. III Za každých dalších dvacetpět procent nad kvotu: dalšího půl procenta za první rok a dalšího půl procenta za každý následující rok.

Poté poplatky stoupnou v souhlase s hořejšími ustanoveními caž dosáhnou pěti procent, anebo - nebylo-li dosaženo dohody - může Fond potom uložit takové poplatky, jaké považuje za přiměřené. Jestliže však členovy měnové reservy jsou nižší než polovina jeho kvoty, zaplatí člen ve zlatě toliko takovou částku splatných poplatků, jaká vyplývá z poměru těchto reserv k polovině jeho kvoty, zbytek pak zaplatí ve své vlastní měně.

Článek VI. Používání prostředků Fondu k převodům kapitálu. Opomine-li člen po obdržení takovéto výzvy zaříditi vhodná kontrolní opatření, může ho Fond prohlásit za nezpůsobilého používati Nalehave muze clen muze zvysit Fondu.

Členové se však zavazují, že se takovéto pohyby kapitálu budou díti v souhlase s účelem Fondu. Zvláštní ustanovení pro převody kapitálu.

Nalehave muze clen muze zvysit Velikost penic 12 cm

Zůstává-li množství členovy měny, jsoucí v držení Fondu, pod sedmdesátipěti procenty členovy kvoty po bezprostředně předcházející údobí nejméně šesti měsíců, bude člen, když ovšem nebyl prohlášen nezpůsobilým používat prostředků Fondu podle části 1 tohoto článku; článku IV, části 6 ; článku V, části 5 anebo článku XV, části 2 aoprávněn - nehledě k ustanovením části 1 tohoto článku - kupovati měnu jiného člena od Fondu za svou vlastní měnu, a to k jakémukoliv účelu, počítajíc v to kapitálové převody.

Nákupy pro kapitálové převody podle této části nesmí však býti povoleny, působí-li, že by Fond měl měny člena, jenž si nákupu přeje, více než sedmdesátpět procent jeho kvoty anebo by měl měny požadované méně než sedmdesátpět procent kvoty člena, jehož měna se požaduje.

Kontrola kapitálových převodů. Členové mohou vykonávat takovou kontrolu, jaké jest zapotřebí k úpravě mezinárodních kapitálových převodů, avšak žádný člen nesmí vykonávati tuto kontrolu způsobem, který by omezoval platy za běžné transakce anebo který by nepoměrně zdržoval převody fondů k vyrovnávání závazků, vyjma ustanovení článku VII, části 3 b a článku XIV, části 2.

Článek VII. Všeobecný nedostatek měn. Shledá-li Fond, že se vyvíjí všeobecný nedostatek určité měny, může to oznámiti členům a vydati zprávu, uvádějící příčiny nedostatku a obsahující doporučení, jak jej odstranit.

Nalehave muze clen muze zvysit Zvetsit clensky obvod