Během sledovaného období bylo u nás vyšetřeno vakuovou biopsií celkem 45 pacientek, z toho 19 pod ultrazvukem a 26 pod stereotaktickou kontrolou. Pro nízké platy ve školství bylo velmi obtížné tyto pracovníky získat.

  • Zvyšování účinnosti vakuového odpařování; Ing. Martin Havlásek ( - ) – VUT
  • Zvyseny clen je nejlepsim zpusobem
  • Stereotaktická vakuová mamotomie mikrokalcifikací v prsní žláze – naše zkušenosti. » restauraceveranda.cz
  • Zjistit spolehlivost stereotakticky řízené vakuové biopsie mikrokalcifikací v prsní žláze pro stanovení přesné histologické diagnózy Materiál a metodika Od roku jsme provedli na našem pracovišti stereotaktickou vakuovou mamotomii mikrokalcifikací u žen ve věku let.
  • Stereotaktická vakuová biopsie prsu z pohledu radiologického asistenta » restauraceveranda.cz

Pracovní tlak - Pa. Viskózní "strunný" vakuometr Při přenosu momentu hybnosti či tepelné energie mezi povrchem a dopadajícími částicemi plynu je rozhodující interakce mezi povrchem a plynem, která je popisována pomocí příslušných akomodačních koeficientů. Viskózní vakuometry označované také jako frikční či molekulární jsou založeny na přenosu hybnosti molekulami plynu mezi pohybující se částí vakuometru a stacionárním povrchem vakuometru.

Vyhledávání

V roce W. Becker zkonstruoval viskózní vakuometr s kmitajícím páskem strunou napnutým mezi pólovými nástavci permanentního magnetu. Tento vakuometr pokrývá zhruba stejný tlakový obor jako hojně rozšířené tepelné Piraniho vakuometry s tím, že oproti tepelným vakuometrům nevnáší do měřeného systému téměř žádnou tepelnou energii a tím se stává pro určité aplikace pozoruhodným.

Obdobné uspořádání jaké použil ve své konstrukci Becker bylo vyvinuto a testováno v naší laboratoři zprvu jako vakuometr, který by umožňoval měření tlaku vodních par, později jako měřící systém, jenž umožňuje stanovení akomodačního koeficientu momentu hybnosti mezi určitým povrchem kmitající pásek a okolním plynem.

Metodika vakuoveho clenu

Stanovení akomodačního koeficientu hybnosti je zajímavé z toho hlediska, že u viskózního vakuometru s kmitajícím páskem dochází k výměně impulsu zejména ve směru normály k povrchu zatímco u dnes již komerčně dostupného viskózního vakuometru s Sledujte velikost penisu kuličkou ve směru tečném. Porovnání obou veličin za jinak obdobných podmínek stejný povrch a plyn by mohlo vést k zpřesnění představ popisujících interakci mezi povrchem a dopadajícími částicemi plynu, jež jsou zcela fundamentální jak ve vakuových technologiích, tak i v aplikacích jako je proudění zředěných plynů či par nebo mechanika aerosolů.

Metodika vakuoveho clenu

Vývoj supravodivého výkonového transformátoru se supravodivým omezovačem zkratového proudu Ve srovnání s klasickými transformátory s měděným vinutím a chlazenými olejem mají supravodivé transformátory následující výhody: menší ztráty nepoužívají ekologicky Metodika vakuoveho clenu a hořlavý olej větší životnost, neboť při přetížení neklesá životnost vinutí místo velkých chladičů stačí malý chladící systém Na druhé straně, supravodivé transformátory potřebují kryogenní prostředí vzhledem k tomu, že Metodika vakuoveho clenu v lázni kapalného dusíku 77 K.

Typická zařízení budou mít výkon řádově 10 MVA nebo větší. Cílem projektu je návrh, zhotovení a zkoušky funkčního vzorku supravodivého transformátoru s výkonem 10 až 20 kVA pro napětí V se supravodivým omezovačem zkratového proudu a ověření jeho parametrů.

Metodika vakuoveho clenu

Celkové ztráty lze odhadnout na několik desítek W 10 až Předpokládaným výsledkem projektu je funkční vzorek transformátoru, na němž budou testovány základní provozní parametry. Dalším přínosem bude srovnání dosažených parametrů s teoretickými výpočty a dále zkušenosti získané s návrhem a provozem. Na tomto základě potom mohou být navržena a vyrobena další zařízení pro vyšší výkon. Výhledově se použitím transformátorů s výkonem řádově jednotky MVA počítá v trakčních zařízeních elektrických lokomotiv.

Metrologická laboratoř vakua Rozšíření vakuových technologií s sebou přineslo i potřebu přesné kalibrace vakuových měřících přístrojů.

Vědecká práce skupiny

V souvislosti se vzrůstajícími nároky na omezení úniku látek nepřátelských životnímu prostředí a v neposlední řadě i se vstupem ČR do EU se požadavky na přesnost a frekvenci kalibrace vakuometrů a hledačů netěsností neustále zvyšují. Tlak plynu v oboru vakua je natolik malý odpovídá tíhové síle až g na cm2že etalony vakua nemohou využívat přímého měření síly podle definice tlaku.

větné členy

V současnosti většina etalonů pro obor nízkých tlaků je koncipována na principu expanse plynu. Hodnota tlaku po expansi ležící v požadovaném oboru vakua je potom určována z parametrů expansní aparatury a tlaku před expansí, který musí být dostatečně vysoký, aby byl měřitelný jako silový účinek např.

Autoři: Bc. Jana Scheuerová ; Nikola Syrovátková Úvod Ve své přednášce se zabýváme úlohou radiologického asistenta při stereotaktické vakuové biopsii prsu na radiologické klinice. Vakuová biopsie je odběr tkáně pro histologickou verifikaci z prsu pod mamografickou či ultrazvukovou kontrolou. Zaměřujeme se nejen na bezproblémový průběh vyšetření, ale především na jeho limitace a možné komplikace. Naše postřehy a zkušenosti pocházejí z období od ledna do listopadu

Etalony vakua jsou tedy složité vakuové aparatury a byly zatím vybudovány pouze v metrologických laboratořích několika průmyslově nejvyspělejších států. Jejich konstrukce je vždy víceméně originální a při jejich konstrukci je třeba vyřešit řadu fyzikálních problémů. Potřeba výstavby vlastních etalonů vakua v Českém metrologickém institutu vedla ke spolupráci se skupinou vakuové fyziky na MFF UK a posléze vyústila v založení společné laboratoře pro metrologii vakua, jejímž úkolem je vytvoření primárního národního etalonu vakua, zajištění jeho provozu a další související činnosti, jako: spolupráce při zavádění kalibrační služby pro obor vakua, zapojení do mezinárodní spolupráce v oboru metrologie vakua a účast v mezinárodních programech, výzkum v oblasti metrologie nízkých tlaků s výhledem na vytvoření národních etalonů, pro obor velmi nízkých tlaků a další veličiny užívané ve vakuové technice, výchova odborných pracovníků pro obor metrologie Metodika vakuoveho clenu a školení techniků pro metrologická pracoviště.

Metodika vakuoveho clenu

Hlavní úkoly řešené v laboratoři od r byly: Etalon vakua na principu statické expanse - ustanoven stáním etalonem vakua v oboru 1 Pa — Pa Kalibrace vakuometrů v oboru jemného a vysokého vakua Metodika kalibrace hledačů netěsností a standardních netěsností Etalon vakua na principu dynamické expanse současný stav viz obrázek Řešení jednotlivých problémů podle aktuální potřeby kontrola stability hmotnostních spektrometrů, příčiny gradientů teploty na statické expansi, omezení desorpčních proudů v kalibrační aparatuře, využití pístových vakuometrů pro měření vakua - viz seznam nejdůležitějších publikací Rozpracované výzkumné úkoly Ionizační vakuometr jako přenosový etalon, rychlost odezvy aparatury na změny napouštěného proudu plynu - skokové změny tlaku pulsystrunový vakuometr jako etalon pro různé druhy plynu.