Na regionální úrovni je patrný pozvolný trend snižování rozdílností v dosahované úrovni efektivnosti zemí V4, což může dlouhodobě negativně ovlivňovat konkurenční potenciál uskupení V4 jako celku v komparaci s referenčními zeměmi, tj. Výsledek SA bude závislý na zvoleném počtu indikátorů konkurenceschopnosti, na výsledcích hodnocení efektivnosti metodou DEA, na zvoleném vyjádření podobnosti a na použitém způsobu shlukování. Růstová dynamika nových členských zemí, dle očekávání, ještě akcelerovala po vstupu do Unie. Na základě těchto výpočtů bude provedena interpretace extrahovaných faktorů a jejich územní diferenciace. Nižší míru efektivnosti dosahovaly regiony v České republice, Polsku a na Slovensku. Sedm let vedl také celostátní střešní organizaci Charita ČR.

Také spolupracuje s Českou televizí. Mezi lety a pracovala jako kurátorka a metodička práce s Romy v Praze. Po roce působila na nově vzniklém oddělení lidských práv Úřadu vlády ČSFR a od zastávala funkci ředitelky sekretariátu Rady pro národnosti vlády ČR. V letech až pracovala jako zástupkyně ředitelky Nadace rozvoje občanské společnosti. Je autorkou řady teoretických prací z oblasti neziskového sektoru či problematiky multikulturního soužití.

Je členkou statutárních orgánů několika neziskových organizací.

Z původní profese projektanta ropných rafinérii přijal výzvu vybudovat Charitu brněnské diecéze poskytující sociální služby a zdravotní péči. Na počátku charitního díla vedl 4 zaměstnance, dnes reprezentuje organizaci, která zaměstnává 1 pracovníků, spolupracuje s 12 dobrovolníky a ročně pomáhá více než 50 potřebných prostřednictvím služeb s ročním rozpočtem mil.

Sedm let vedl také celostátní střešní organizaci Charita ČR. Díky absolvování půlročního lektorského kurzu se také může dělit s ostatními o zkušenosti s managementem v sociálních službách a v sociální praxi. Ve společnosti se od roku koncepčně věnuje firemní společenské odpovědnosti, osvětě, vybraným projektům a spolupráci s neziskovým sektorem.

Rozmery adolescentu

Jednotlivé dobrovolnické akce zmíněného projektu se každý rok konají ve všech regionech ČR ve více než 60 veřejně prospěšných organizacích. Od roku se angažuje při firemní povodňové pomoci organizačně i v terénu. Od jejího založení v roceje členkou skupiny Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech při Ministerstvu vnitra ČR.

V rámci své činnosti se podílí na přípravě odborných konferencí a informačních materiálů.

Dobrovolnictvím se zabývá i mimo svoji pracovní činnost. V nové pozici má na starosti vytvoření uceleného konceptu interní a externí komunikace společnosti, včetně nastavení aktivit v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

 1. Беккер отчаянно давил на тормоз, но покрышки потеряли всякое сцепление с полом.
 2. Tloustka clenu v dospivajicich
 3. Zpusoby zvyseni velikosti clenstvi
 4.  - Мы нашли Северную Дакоту.

Předtím působila téměř jedenáct let ve společnosti Siemens, kde se podílela na vytvoření a zavedení koncepce udržitelného rozvoje pro centrálu i regiony. Systematický a dlouhodobý přístup k tématu odpovědného podnikání, který pomáhala prosadit, byl oceněn nezávislými odborníky a vynesl společnosti Siemens ocenění TOP odpovědná firma roku Téma společenské odpovědnosti bylo ve společnosti Siemens stěžejní i v interní komunikaci.

Dále se Karolína Kříženecká věnuje mentoringu neziskových organizací, zejména v oblasti komunikace a vyhledávání fundraisingových příležitostí, přednáší o společenské odpovědnosti na VŠE v Praze, je členkou poroty soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň neziskových organizací Žihadlo roku, a také členkou dozorčí rady neziskové organizace Dobrá rodina. Pravidelně finančně přispívá na fundraisingové projekty neziskových organizací jako jsou dražby, divadelní představení, bazary, charitativní workshopy apod.

Account Options

Později se vypracovala na ředitelku odboru Privátní bankovnictví. V roce zasedla do řídícího výboru Privátního bankovnictví a roku založila divizi Family Office. Na základě těchto výpočtů bude provedena interpretace extrahovaných faktorů a jejich územní diferenciace. Jedná se o obecný přístup k mnohorozměrné analýze, který se používá k prozkoumání komplexních závislostí mezi proměnnými, tj.

ByrneSchumacker, Lomax nebo Kline Metoda SEM je založena na tvorbě modelů, jež mnohdy lépe odrážejí realitu než modely standardních mnohorozměrných statistických metod faktorové analýzy, korelační analýzy nebo pouhé regrese.

Prostřednictvím metody SEM je možné Co rozsirit clen, odhadnout a prezentovat model v jednoduchém a intuitivním strukturním grafu zobrazujícím nejprve hypotetické a ve výsledcích už ověřené vztahy mezi proměnnými.

Metoda SEM slouží k přezkoumání vztahů a testování hypotéz verifikacizda proměnné se vzájemně statisticky významně ovlivňují předpokládaným způsobem a s jakou intenzitou. V rámci projektu se jedná o testování klíčových kvantitativních a kvalitativních faktorů konkurenceschopnosti členských států EU a nalezení charakteru a úrovně vlivu těchto faktorů na výkonnostní dynamiku hodnocených území. Z hlediska zkoumání efektivnosti členských států EU budou využity pokročilejší modely DEA, jež nehodnotí pouze jeden faktor, ale soubor různých faktorů, které determinují dosažený stupeň ekonomického rozvoje efektivnosti území.

Metody DEA jsou založeny na vstupech a výstupech uvažovaných jednotek a hodnotí efektivitu, s jakou země dokáže své vstupy transformovat na výstupy, tj. Cook, Zhu U FDH Free Disposal Hull modelů platí předpoklad nekonvexnosti množiny produkčních možností, což znamená, že hodnocená jednotka může být porovnávána pouze vůči skutečně existujícím jednotkám oproti základním DEA modelům, které měří efektivnost vůči virtuální jednotce, která je kombinací vstupů a výstupů stávajících jednotek.

FRH modely na rozdíl od modelů FDH, umožňují porovnávat hodnocenou jednotku s násobnými kombinacemi těchto jednotek.

Na základě pokročilých DEA modelů bude možné provést konstrukci a výpočet Malmquistova indexu MI efektivnosti a jeho rozklad na kvantitativní a kvalitativní faktory ovlivňující vnitřní a vnější efektivnost států, a to pro období růstové dynamikya Dále bude MI konstruován a vypočten pro období ekonomického poklesu, tj.

Hodnocení vývoje efektivnosti v čase nutně musí vzít v úvahu možnost změn odvětvových výrobních technologií. Nové technologie nesporně patří mezi cesty zvyšování efektivnosti, nejsou však cestou jedinou a nemohou vysvětlit rozdíly ve výkonnosti zemí se stejnou úrovní používaných technologií.

Jedním z kvantitativních nástrojů hodnocení efektivnosti, který usiluje o modelové zachycení vlivu změn technologií a jejich oddělení od ostatních zdrojů zvyšování efektivnosti hodnocených zemí, je právě Malmquistův index.

MI vyjadřuje změnu produktivity výkonnosti hodnocených zemí mezi dvěma časovými obdobími. Produktivita zemí je dána technologií vnějšími podmínkami a vlastní výkonností efektivitou, tj.

MI lze tak rozdělit na dvě složky, tj. Hendl či Řezánková Při uplatnění SA v oblasti hodnocení vícerozměrných indikátorů konkurenceschopnosti budeme vycházet z předpokladu, že, státy EU15, EU12 a EU27, které se budou nacházet uvnitř jednotlivých shluků, si budou co nejvíce podobné.

Naproti tomu země patřící do různých shluků se budou co nejvíce odlišovat. Výsledek SA bude závislý na zvoleném počtu indikátorů konkurenceschopnosti, na výsledcích hodnocení efektivnosti metodou DEA, na zvoleném vyjádření podobnosti a na použitém způsobu shlukování. Hodnota koeficientu efektivnosti získaného metodou DEA bude použita pro stanovení hranice nízké dynamiky rozvoje pro jednotlivé faktory v objektech.

 • V EU je proces dosahování vyšší úrovně konkurenceschopnosti v širším mezinárodním srovnání výrazně ztížen heterogenitou projevující se v mnoha oblastech.
 • Заместитель директора только что солгал директорской канцелярии.
 • Jak zvysit pisyun za tyden
 • Купол здания, похожий на спутник, находился в ста девяти ярдах от основного здания АНБ, и попасть туда можно было только через главный вход.
 • Zvetsit sexualni telo
 • Shoda velikosti nohy a clena
 •  Komm doch hierher, - сказал немец сдавленным голосом, сбрасывая с себя пижаму и поворачиваясь на спину.

V rámci SA bude uplatňován hierarchický postup shlukování, který je založen na postupném spojování objektů a jejich shluků do dalších větších shluků a zahrnující dále dva typy shlukování — aglomerativní a divizní. Grafickým znázorněním hierarchického shlukování bude dendogram. Výchozím bodem při shlukování je určení způsobu vyjádření podobnosti vzdálenosti jednotlivých zemí.

Za míru vzdálenosti bude zvolena euklidovská vzdálenost geometrická vzdálenost představující standardní typ vzdálenosti. Závěrečným krokem shlukové analýzy bude volba vhodné metriky shlukování.

Stock fotografie Zvetsene genitalie

V rámci projektu bude, dle optimalizačního hlediska, využita metoda průměrová, metoda těžiště metoda centroidní nebo metoda Wardova; blíže např. Meloun, Militký Na základě územní diferenciace dle extrahovaných faktorů národní konkurenceschopnosti v rámci FA, bude možné klasifikovat hodnocené země dle stupně jejich konkurenčního vývoje do skupin ekonomik poháněných faktory, ekonomik poháněných investicemi či ekonomik poháněných inovacemi.

Ekonomiky poháněné faktory konkurují nízkými náklady, tudíž levnými výrobními faktory. Ekonomiky založené na investicích konkurují rostoucími výnosy z rozsahu a zlepšující se produktivitou.

Výhoda spočívá ve zvýšení efektivnosti. V inovativních ekonomikách jsou technologie vyráběny především ve spojení produkcí inovativních výrobků a služeb, úspěch tedy závisí na inovacích. Hranice nízké dynamiky rozvoje území bude dále základem pro testování a vysvětlení příčin změn efektivnosti v hodnocených zemích prostřednictvím ekonometrické analýzy efektivnosti na základě metody SEM.

Pro hodnocení dosaženého stupně národní konkurenceschopnosti a příčin změn efektivnosti jako faktorů této konkurenceschopnosti bude využito přístupů makroekonometrického modelování prostřednictvím formulace nelineárního regresního makroekonomického modelu panelových dat; blíže např.

Baltagi či Hančlová et al. V panelovém modelu je možné koncentrovat více informací než v jednoduchém klasickém regresním modelu, dále je možné lépe postihnout dynamiku změny, k níž u jednotlivých proměnných došlo. Zásadní výhodou je detekce fixních, resp.

Prispevky clenu CNT.

Další výhodou je konstrukce a testování složitějších modelů s odpovídajícím počtem stupňů volnosti. Jiné výhody a nevýhody makroekonometrického modelování uvádí např. Šmídková Při aplikaci modelu panelových dat jsou rovněž značně eliminovány odchylky způsobené agregací užitých datových souborů.

Výstupem modelu panelových dat bude odhad efektivnosti každé země EU v závislosti na jejich příčinách, regionálních disparitách nebo časových změnách. Tento přístup lze uplatnit i při poměrně malém počtu pozorování v čase, v tomto případě pro každý členský stát se jedná o období růstové dynamikya období ekonomického poklesu K hromadnému zpracování dat, jak během jejich přípravy, tak následně i v analýze samotné, bude využito několika softwarových aplikací.

Detail projektu - Katedra mezinárodních ekonomických vztahů - EKF VŠB-TUO

K tvorbě vlastních proměnných a zčásti i k jejich předzpracování poslouží zejména tabulkový procesor Microsoft Excel Panelové ekonometrické modelování bude realizováno s podporou EViews. Data budou analyzována dle dostupnosti pro období Použitá literatura v rámci výzkumného projektu: Tuzemské publikace: 1. Metodologie měření a hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti.

Škola v době covidu aneb Jízda na horské dráze

Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, ISSN Praha:Professional Publishing, ISBN Makroekonomické modelování české ekonomiky a vybraných ekonomik EU.

Vícerozměrné statistické metody. Praha: Informatorium, Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, MALÝ a K.

Základy evropské konkurenceschopnosti. Praha: Professional Publishing, Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia, Metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí.

Liberec:TU Liberec. Shluková analýza dat. Praha:Professional Publishing, Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost.

Velikost clenu ovlivnuje orgasmus

Bariéry konkurenceschopnosti. Praha: Oeconomica, Vývoj přístupů k makroekonometrickému modelování. Politická ekonomie,č.

Video rozsiri clen

Zahraniční publikace: EU Regional Competitiveness Index Luxembourg: Publication Office of the European Union. Econometric analysis of panel data. New Jersey: Routledge Academic, Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research 2,s.

Dlouhodobě se zabývá transparentností neziskových organizací, v těchto organizacích v průběhu své životní dráhy také několik let pracoval. Publikoval více než 50 odborných článků zveřejněných na domácích a zahraničních konferencích, či v impaktovaných vědeckých časopisech. Je autorem nebo spoluautorem více než 10 knižních monografií, v roce vydalo hradecké nakladatelství Gaudeamus jeho knihu Management neziskové organizace. Pedagogicky se orientuje nejen na transparentnost neziskových organizací, ale také na management obecně. Aktuálně je členem pracovní skupiny Rady vlády pro nestátní neziskové organizace podílející se na tvorbě politiky státu vůči neziskovým organizacím.

Boston: Kluwer Academic Publishers, Data Envelopment Analysis: Models and Interpretations. Boston: Kluwer Academic Publisher, Competitiveness of Nations: The Fundamentals.

World Competitiveness Yearbook Lausanne: International Institute for Management Development, LEE, M. Global and National Macroeconometrics Modelling. A long Run Structural Approach. Oxford: University Press, Great Britain, Global Competitiveness and Innovation. An Agent-Centred Perspective. Hampshire: Palgrave Macmillan,s. Econometric analysis.

HAIR, J. Black et al. Multivariate Data Analysis. Prentice Hall, Principles and Practice of Structural Equation Modelling.

Genitalni organ u muzu, jak zvysit velikost

New York: The Guilford Press, Linear Causal Modelling with Structural Equations. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, Multicriteria decision making - the Analytic Hierarchy Process.

RWS Publications, Pittsburgh, Third Edition. ZHU, Joe. Kluwer Academic Publishers, Boston, Elektronické databáze: OECD Database. European Cluster Observatory Overview.

Public Opinion. Eurobarometer interactive search system. The Global Competitiveness Report — [online].